HAVNEREGLEMENT FOR KJERRINGVIK VEL & BÅTHAVNFORENING
(Vedtatt av Årsmøte 24.4.2015)

§1. Navn
Foreningens navn er Kjerringvik Vel & Båthavnforening (KVB)

§ 2. Formål og virkemidler
Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i distriktet, virke for stedets forskjønnelse og trivsel, samt ivareta stedets interesser økonomisk og materielt. Dette omfatter også drift og administrasjon av havn, lekeplasser, klubbhus m.v. Foreningen bør søke samarbeid med offentlige og private institusjoner.

§3. KVBs geografiske område.
Grensen for Kjerringvik er satt til Lesteåsen.

§ 4. Medlemskap
En hver som bor eller har eiendom innen KVBs område og som betaler den fastsatte kontingent er medlem.

§ 5. Kontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Kontingenten skal fastsettes på grunnlag av de utgifter foreningen har som følge av felleskapet. I tillegg kommer forholdsmessig andel av administrasjonskostnader.

§ 6. Årsmøte
6.1 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes en gang i året innen utgangen av april på hensiktsmessig tid og sted, med 3 ukers varsel. Styret kan sammenkalle Årsmøtet så ofte som man finner det nødvendig. Alle saker som vil fremmes eller belyses må skriftlig sendes inn til Styret. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på Årsmøtet og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før Årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen
Styret må ikke stifte gjeld eller bruke foreningens penger uten at Årsmøtet har gitt fullmakt til dette. Dette gjelder også foreningens undergrupper.
På Årsmøtet kan det besluttes å gi honorar til den eller dem som har eller får særlig krevende arbeide i foreningen, dette gjelder for ett år av gangen.

6.2 Alle foreningens medlemmer som har fast bostedsadresse eller er hytteeier i Kjerringvik har møterett til Årsmøtet.

6.3 Alle foreningens medlemmer som har fast bostedsadresse i Kjerringvik har stemmerett på Årsmøtet. Hytteeiere i Kjerringvik velger 2 representanter som har stemmerett på Årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegiving kan skje ved fullmakt.

6.4 Årsmøtet skal behandle følgende:
1. Årsberetning
2. Regnskaper i revidert stand
3. Fastsettelse av kontingenter og gebyrer
4. Styrets budsjetter – til godkjenning
5. Innkomne forslag
6. Valg
a. Leder
b 7 styremedlemmer for 2 år (4 personer må kunne utgå etter 2 år).
c. 1 representant valgt av Kjerringrådet
d. Hytteeiere – 2 representanter valgt av hytteeierne.
e. Revisor
f. Valgkomité – består av 3 personer valgt av Årsmøtet.

Et styremedlem som har fungert i en periode på 2 år, kan frasi seg gjenvalg.
Styret konstituerer seg selv og fordeler arbeidsoppgaver internt.
I Styret skal det til enhver tid være et flertall bosatt i Kjerringvik, jfr § 3. Foreningen forplikter seg til å føre eget regnskap for havn/klubbhus. Dette følger av avtale med grunneier.

§ 7. Ekstraordinært Årsmøte
Ekstraordinært Årsmøte skal avholdes når Styret finner det påkrevd eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært Årsmøte, jfr § 7. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 8. KVBs ledelse (Styret)
8.1 KVB ledes av et Styre som er foreningens øverste myndighet mellom Årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltningen av foreningen.
8.2 Styret skal:
• Iverksette Årsmøtets vedtak og bestemmelser.
• Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
• Stå for den alminnelige forvaltningen av foreningens eiendeler og kontroll med foreningens økonomi, herunder forvalte medlemskontingenten.
• Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver
• Etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter
• Representere foreningen utad
• Sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som skal bedrives.
• Lede og føre kontroll med KVBs aktiviteter i henhold til eget Havnereglement for Kjerringvik, herunder fungere som øverste organ i forhold til utøvelsen av Havnereglementet. Styret står for tildeling og disponering av båtplasser.
8.3 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på Årsmøtet. Styret har imidlertid ikke adgang til, uten samtykke fra Årsmøtet, å treffe beslutninger av større betydning for foreningen, herunder salg av fast eiendom eller avhending av havneanlegg, klubbhus o.l.
8.4 Styret holder møter når Leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet. Møtene skal protokolleres i form av et referat. Det skal fremgå av protokollen om vedtak er enstemmig, eventuelle dissenser skal protokolleres. Alle medlemmer har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av Styret i enkeltsaker dersom hensynet til tredjemann eller personvern tilsier det, eller dersom andre saklige grunner for nektelse foreligger.
8.5 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant Leder eller Nestleder, er til stede. Leder, eller i dennes fravær Nestleder, leder Styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor vedkommende har særinteresser.
§ 9 Endring av vedtekter
Forandring av dette regelverk eller oppløsning av foreningen kan kun skje på Årsmøtet med 2/3 flertall. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært Årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det velges et Avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære Styret kan velges som Avviklingsstyre, og får stilling som Avviklingsstyre om noe valg foretas. I tilfelle oppløsning av foreningen bestemmer Årsmøtet eventuelle anvendelser av midler. Vedtak om oppløsning er ikke gyldig uten havnedirektørens og Larvik kommunes samtykke.

HAVNEREGLEMENT FOR KJERRINGVIK VEL OG BÅTHAVNFORENING
Styret i Kjerringvik Vel og Båthavnforening (KVB) er øverste myndighet for Kjerringvik Havn og arbeider for at alle fastboende og hytteeiere som bor innenfor KVBs område skal få muligheter til å eie eller disponere en båtplass ved KVBs brygger og i henhold til dette reglement. KVB treffer avgjørelser i henhold til dette reglement og forestår drift av havnen. Til å ivareta daglig drift oppnevner KVB et eget havneutvalg med tre styremedlemmer, hvorav et medlem skal forestå daglig drift som Havnesjef, og et av medlemmene skal representere hytteeierne.

§ 1 Rett til båtplass
Tildeling av båtplasser skjer i Styrets regi, og tildeles etter følgende regler:
1. Fastboende
2. Hytteeiere med fast eiendom i Kjerringvik
Eventuelle ledige plasser etter dette leies ut for 1 år av gangen.
Hytteeiere i Kjerringvik som pr. 1.1.90 disponerer plass skal ikke fortrenges til fordel for fastboende.
Det skal kun tildeles en båtplass pr. husstand. Eventuelle tilleggsplasser skal ha status som utleieplass. Denne bestemmelse gjelder ikke grunneiernes friplass.

§2. Søknad om båtplass
Den som ønsker plass for båt må sende skriftlig søknad til KVB ved Styret.
Av søknaden må fremgå:
• Søkerens navn, fødselsdato, telefon, e-post adresse og bopel
• Hva slags båt det søkes om plass for – type, lengde og bredde
• Dersom søkeren har båt på søknadstidspunktet skal registreringsnummer oppgis

§ 3. Tildeling av båtplass
Tildeling av båtplass skjer gjennom Styret i KVB. Årsavgiften betales for ett år ad gangen. Havnesjef oppretter søkerlister og oversikter over plasser som er ledige og som kan tildeles. Oversikten og søkerlister oppdateres innen 1.6. hver år. Oversikt og søkerlister skal være tilgjengelige for alle interessenter som fyller kriteriene for tildeling av plass jfr. § 1.
Båtplasser omsettes til markedspris. Styret kan bestemme maksimalpris for å hindre kjøp av båtplasser i spekulasjonsøyemed. Maksimalpris settes under hensyn til omsetningspris for tilsvarende plasser i Sandefjord/Larvik området.
Søknad om kjøp av plass fremsettes til Styret i KVB, jfr § 2. Vedkommende vil deretter bli satt opp på søkerlisten i kronologisk orden. Søkere kontaktes av Havnesjef i den rekkefølgen de står oppført og må innen 7 dager gi svar på om de ønsker å by på ledig båtplass. Dersom vedkommende ikke ønsker å gi bud, vil neste søker bli kontaktet.

§ 4. Arv av båtplass
Ved arv av eiendom vil båtplass kunne arves i rett oppad- og nedad-gående linje. Dersom eiendom selges til andre enn nevnte familie, kan dette kun skje en gang. Alle som selger eiendom og som disponerer båtplass plikter å meddele dette til Styret. Ethvert salg/overføringer av båtplass skal godkjennes av Styret. Foreningen har forkjøpsrett, men ikke forkjøpsplikt. Pris pr. båtplass skal fastsettes ut fra gjeldende markedspris, dog skal selgeren godkjenne prisen, jfr § 3.

§ 5. Utleie av båtplass
Styret har adgang til å foreta utleie av havneplass for kortere tidsrom mot en fastsatt leie.
Fremleie av båtplasser er forbudt. Kun leieren av plassen kan disponere denne. Ønsker et medlem å leie ut sin eiendom i Kjerringvik på årsbasis kan dette ikke omfatte båtplassen. Dette må betraktes som fremleie. Dersom dette misbrukes vil plassen gå tilbake til Styret. Dersom det skal gjøres unntak fra denne paragrafen må dette tas opp med Styret i hvert enkelt tilfelle.
Dersom et medlem ikke ønsker å bruke båtplassen sin en sesong, må dette meddeles til Styret ved Havnesjefen. Plassen kan da leies ut for denne sesongen. Ved utleie skal årsavgiften tilbakebetales plasseieren.

§ 6 Drift av havnen
Havnesjef skal:
1. Føre lister som viser oversikt over de som disponerer båtplasser i havnen. Listen skal være oppdatert til enhver tid og tilgjengelig for båteiere elektronisk og ved oppslag i Klubbhuset.
2. Føre vaktlister for båtvakter. Alle som disponerer plass plikter å stille som havnevakt selv eller ved stedfortreder. Det ilegges gebyr for uteblitt vakt.
3. Organisere dugnad og andre aktiviteter som Styret bestemmer
4. Utarbeide oversikt over plasser som er til salgs
5. Føre tilsyn med at ordensbestemmelser blir fulgt. Båteiere og andre som befinner seg i havnen plikter å følge anvisninger fra Havnesjef.

§7 Utsetting og opptak av båt
Alle som disponerer båtplass kan benytte havnens krantjenester. Kran kan bare opereres av godkjent operatør og må avtales i hvert tilfelle med kranansvarlig. I Nordre Havn må alle forplikte seg til å ta opp båten senest 15. september. Disse båtene må fjernes fra havnen da opplagsplassen er begrenset. Opplagsplassen kan kun brukes av fastboende i den grad det er plass. Det vil bli gitt gebyr fastsatt av foreningen dersom dette ikke blir overholdt.

§8 Ansvar for skader
Båteiere har fullt ansvar for båtplassen sin. Dette gjelder så vel brygge som feste i denne og akterfeste. Dersom en båteiers båt ved kollisjon eller på annen måte beskadiger bryggen, plikter vedkommende straks enten å reparere skaden eller å betale for utbedring av skaden.

§9. Ordensregler
1. Det er forbudt å tømme olje, kjemikalier, innhold i septiktanker eller annet avfall i havnebassenget. Dette skal tømmes på egnet sted for spesialavfall.
2. Alle er forpliktet til å holde god orden i havneområdet.
3. All manøvrering skal skje med stor forsiktighet og for førers egen regning og risiko.
4. Båtene skal være tilstrekkelig fortøyd og fendret og oppdregging utenom anvist plass er ikke tillatt. Flytetau eller bøyer er ikke tillatt.
5. Enhver som benytter eller ferdes i havneområdet skal rette seg etter gitte anvisninger og retningslinjer for god havneskikk.
6. Båtene må lenses så de ikke synker eller volder skader. Havnesjefen kan om nødvendig lense båter og heve båter som er sunket for båteieres regning. Det samme gjelder fartøyer og annet som representerer fare eller betydelig ulempe.
7. Havnen disponerer et visst antall strømpunkter. Disse kan leies ut etter nærmere avtale med Havnesjefen.
– Medlemmer og leietakere kan fratas båtplassen sin uten vederlag (innskudd tilbakebetales jfr § 14). med 14 dagers varsel dersom hun/han
– Gjentatte ganger og etter advarsel skader andre båter ved dårlig fortøyning eller ikke følger ordensbestemmelsene
– Ikke følger foreningens vaktliste, eller ikke innbetaler fastsatt beløp for uteblivelse fra denne
– Ikke følger foreningens fattede vedtak (Styret eller Årsmøtet).

§ 10. Endring av båtstørrelse
Dersom båteier ønsker å kjøpe større båt, må dette tas opp med Styret i de tilfeller der den nye båten ikke passer inne i eierens båtplass. Dersom det skulle være aktuelt med en mindre båt må eieren flytte denne til en mer passende plass dersom dette er Styrets ønske. Styret kan omdisponere båtplasser for å få bedre utnyttelse av havnen.

§ 11. Fortøyningsforskrifter
Båteiere plikter å følge foreningens forskrifter om fortøyning. Disse forskriftene blir levert ut ved overdragelse av båtplass. Det vil bli gitt et gebyr fastsatt av foreningen dersom dette ikke blir overholdt.

§ 12. Båtopplag
Alt opplag av båter på badestrender eller friarealer er strengt forbudt. Bruk av joller, seilbrett m.v. henvises til plass tilrettelagt av Styret. Dette gjelder ikke båtopplag etter 15. september og før 1. juni.

§ 13. Avgifter og gebyrer
1. Båtplassavgiften og leieavgift fastsettes av KVBs Årsmøte.
2. Avgiftens størrelse beregnes i henhold til båtplassens bredde.
3. Gjesteplassavgift, gebyr for uteblitt vakttjeneste, gebyr for strømforbruk og kranavgifter fastsettes av Styret i KVB.
4. Båtplassavgiften fastsettes forskuddsvis og skal være betalt før 15. mai hvert år. For båtplasser tildelt etter 1. aug. hvert år betales halv avgift for angjeldende år.

§ 14. Klagerett
Alle har anledning til å klage hvis de mener seg uriktig behandlet etter dette reglement. Klagen stiles til Kjerringvik Vel og Båthavnforening.

Tilbake