HAVNEREGLEMENT FOR KJERRINGVIK VEL OG BÅTHAVNFORENING
(Vedtatt av årsmøtet 25.04.2024)

Årsmøtet i Kjerringvik Vel og Båthavnforening (KVB) er øverste myndighet for Kjerringvik Havn. Styret administrerer drift av havna etter retningslinjer gitt av årsmøtet, og skal arbeide for at alle fastboende og hytteeiere som bor innenfor KVBs område skal få muligheter til å eie eller disponere en båtplass ved KVBs brygger og i henhold til dette reglement. Styret treffer avgjørelser i henhold til dette reglement. Til å ivareta daglig drift oppnevner KVB et eget havneutvalg med tre styremedlemmer, hvorav et medlem skal fungere som Havnesjef, og et av medlemmene skal representere hytteeierne.

Pkt 1. Rett til båtplass
Båtplass kan søkes av fastboende og hytteeiere innen Kjerringviks geografiske område, slik
dette er beskrevet i vedtektene for KVB. Tildeling av båtplasser skjer i styrets regi etter
innstilling fra havnegruppa. Havnegruppas innstilling skal basere seg på etablert og
offentliggjort venteliste. Denne ventelisten er organisert etter ansiennitet beregnet etter
tidspunkt for søknad, uavhengig av om søker er fastboende eller hytteeier.

Eventuelle ledige plasser etter dette leies ut for ett år av gangen.

Hytteeiere i Kjerringvik som pr. 1.1.90 disponerer plass skal ikke fortrenges til fordel for
fastboende.

Det skal kun tildeles en båtplass pr. husstand. Eventuelle tilleggsplasser skal ha status som
utleieplass. Denne bestemmelse gjelder ikke grunneierens friplass.

Styret kan omdisponere båtplasser for å få bedre utnyttelse av havnen.

Pkt 2. Søknad om båtplass
Den som ønsker plass for båt eller ønsker større båtplass må sende skriftlig søknad til KVB ved Styret.

Av søknaden må fremgå:
• Søkerens navn, fødselsdato, telefon, e-post adresse og bopel
• Hva slags båt det søkes om plass for – type, lengde og bredde
• Dersom søkeren har båt på søknadstidspunktet skal registreringsnummer oppgis
Dersom båteier ønsker å kjøpe større båt, må dette tas opp med styret i de tilfeller der den nye båten ikke passer inn i eierens båtplass. Dersom det skulle være aktuelt med en mindre båt må eieren flytte denne til en mer passende plass dersom dette er Styrets ønske.

Pkt 3. Tildeling av båtplass
Tildeling av båtplass foretas av Styret i KVB. Havnesjef oppretter søkerliste for båtplass eventuelt større båtplass i kronologisk orden, og holder løpende oversikt over plasser som er ledige og som kan tildeles. Oversikt og søkerlister skal være tilgjengelige for alle interessenter som fyller kriteriene for tildeling av plass jfr. Pkt 1.

Styret fastsetter pris for båtplass under hensyn til omsetningspris for tilsvarende plasser i Sandefjord/Larvik området.

Selgere av båtplass retter henvendelse til Styret. Selger skal godkjenne salgssum før omsetning finner sted.

Søkere om båtplass eventuelt søkere om større båtplass kontaktes av Havnesjef i den rekkefølgen de står oppført og må innen 7 dager gi svar på om de aksepterer vilkår for kjøp av båtplass. Dersom vedkommende ikke aksepterer tilbudet vil neste søker bli kontaktet.

Ved tildeling av båtplass skal det inngås skriftlig kontrakt mellom KVB og ny eier som angir rettigheter og plikter.

Ved omsetning av båtplass har KVB forkjøpsrett, men ikke forkjøpsplikt.

Pkt 4. Arv og overføring av båtplass
Ved arv av eiendom vil båtplass kunne arves i rett oppad- og nedadgående linje. Fastboende kan
arve båtplass uavhengig av arv av eiendom fra fastboende arvelater i rett nedadgående linje, under
forutsetning av at arvingen i så fall frasier seg en eventuell plass på ventelisten og at arvelater ikke
selv setter seg på ventelisten. Dersom eiendom selges til andre enn nevnte familie, kan båtplass
følge eiendom, dette kan kun skje en gang. Alle som selger eiendom og som disponerer båtplass
plikter å meddele dette til Styret. Ethvert salg/overføring av båtplass skal godkjennes av Styret.

Pkt 5. Utleie av båtplass
Styret har adgang til å foreta utleie av havneplass for kortere tidsrom mot en fastsatt leie.

Fremleie av båtplasser er forbudt. Kun leieren av plassen kan disponere denne. Ønsker et medlem å leie ut sin eiendom i Kjerringvik på årsbasis kan dette ikke omfatte båtplassen. Dette må betraktes som fremleie. Dersom dette misbrukes vil plassen gå tilbake til Styret. Dersom det skal gjøres unntak fra denne paragrafen må dette tas opp med Styret i hvert enkelt tilfelle.

Dersom et medlem ikke ønsker å bruke båtplassen sin en sesong, må dette meddeles til Styret ved Havnesjefen. Plassen kan da leies ut for denne sesongen. Ved utleie skal årsavgiften tilbakebetales plasseieren.

Utleie begrenses til 5 sammenhengende år, og gjelder utleie fra og med 2021. Dersom plassen etter dette ikke benyttes av eier kan Styret gjennomføre salg av båtplassen. Eier skal varsles minst 3 måneder før salg gjennomføres.

Pkt 6. Drift av havnen
Havnesjef skal:
1. Føre lister som viser oversikt over de som disponerer båtplasser i havnen. Listen skal være oppdatert til enhver tid og tilgjengelig for båteiere elektronisk og ved oppslag i Klubbhuset.
2. Føre vaktlister for båtvakter. Alle som disponerer plass plikter å stille som havnevakt selv eller ved stedfortreder. Det ilegges gebyr for uteblitt vakt.
3. Organisere dugnad og andre aktiviteter som Styret bestemmer
4. Utarbeide oversikt over plasser som er til utleie og/eller til salgs
5. Føre tilsyn med at ordensbestemmelser blir fulgt. Båteiere og andre som befinner seg i havnen plikter å følge anvisninger fra Havnesjef.
6. Sørge for forsvarlig vedlikehold og tilsyn av kran.

Pkt 7. Utsetting og opptak av båt
Alle som disponerer båtplass kan benytte havnens krantjenester. Kran kan bare opereres av godkjent operatør og må avtales i hvert tilfelle med kranansvarlig. I Nordre Havn må alle forplikte seg til å ta
opp båten senest 15. september. Disse båtene må fjernes fra havnen da opplagsplassen er begrenset. Det vil bli gitt gebyr fastsatt av styret dersom dette ikke blir overholdt.

Pkt 8. Ansvar for skader
Båteiere har fullt ansvar for båtplassen sin. Dette gjelder så vel brygge som feste i denne og akterfeste. Dersom en båteiers båt ved kollisjon eller på annen måte beskadiger bryggen, plikter vedkommende straks enten å reparere skaden eller å betale for utbedring av skaden.

Pkt 9. Ordensregler
1. Det er forbudt å tømme olje, kjemikalier, innhold i septiktanker eller annet avfall i havnebassenget. Dette skal tømmes på egnet sted for spesialavfall.
2. Alle er forpliktet til å holde god orden i havneområdet.
3. All manøvrering skal skje med stor forsiktighet og for førers egen regning og risiko.
4. Båtene skal være tilstrekkelig fortøyd og fendret og oppdregging utenom anvist plass er ikke tillatt. Flytetau eller bøyer er ikke tillatt.
5. Enhver som benytter eller ferdes i havneområdet skal rette seg etter gitte anvisninger og retningslinjer for god havneskikk.
6. Båtene må lenses så de ikke synker eller volder skader. Havnesjefen kan om nødvendig lense båter og heve båter som er sunket for båteieres regning. Det samme gjelder fartøyer og annet som representerer fare eller betydelig ulempe.
7. Havnen disponerer et visst antall strømpunkter. Disse kan leies ut etter nærmere avtale med Havnesjefen. Brukere av strøm er forpliktet til å følge angitte regler for dette.
8. Medlemmer og leietakere kan fratas båtplassen sin uten vederlag med 14 dagers varsel dersom hun/han
– Gjentatte ganger og etter advarsel skader andre båter ved dårlig fortøyning eller ikke følger ordensbestemmelsene
– Ikke følger foreningens vaktliste, eller ikke innbetaler fastsatt beløp for uteblivelse fra denne
– Ikke følger foreningens fattede vedtak (Styret eller Årsmøtet).

Pkt 10. Fortøyningsforskrifter
Båteiere plikter å følge foreningens forskrifter om fortøyning. Disse forskriftene blir levert ut ved overdragelse av båtplass. Det vil bli gitt et gebyr fastsatt av styret dersom dette ikke blir overholdt.

Pkt 11. Båtopplag
Alt opplag av båter på badestrender eller friarealer er strengt forbudt. Bruk av joller, seilbrett m.v. henvises til plass tilrettelagt av Styret. Dette gjelder ikke båtopplag etter 15. september og før 1. juni. Opplagsplassen kan kun benyttes av fastboende i den grad det er plass.

Pkt 12. Avgifter og gebyrer
1. Båtplassavgift, leieavgift og kranavgift fastsettes av KVBs Årsmøte.
2. Avgiftens størrelse beregnes i henhold til båtplassens bredde.
3. Gjesteplassavgift, gebyr for uteblitt vakttjeneste og gebyr for strømforbruk fastsettes av Styret i KVB.
4. Båtplassavgiften fastsettes forskuddsvis og skal være betalt før 15. mai hvert år. For båtplasser tildelt etter 1. august betales halv avgift for angjeldende år.
5. Ved omsetning av båtplass betaler kjøper et administrasjonsgebyr til KVB som fastsettes av styret. Arv og overføring av båtplass ved eiendomsskifte er unntatt omsetningsgebyr.

Pkt 13. Klagerett
Alle har anledning til å klage hvis de mener seg uriktig behandlet etter dette reglement. Klagen stiles til Kjerringvik Vel og Båthavnforening.