VEDTEKTER FOR KJERRINGVIK VEL & BÅTHAVNFORENING
(Vedtatt av Årsmøtet 25.05.2024)

§ 1. Navn
Foreningens navn er Kjerringvik Vel & Båthavnforening (KVB)

§ 2. Formål og virkemidler
Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i distriktet, virke for stedets forskjønnelse og trivsel, samt ivareta stedets interesser økonomisk og materielt. Dette omfatter også drift og administrasjon av havn, lekeplasser, klubbhus m.v. Foreningen bør søke samarbeid med offentlige og private institusjoner.

§ 3. KVBs geografiske område.
Grensen for Kjerringvik mot nord er satt til området ved Lesteåsen og mot sør ved Fjellvik gård.

§ 4. Medlemskap
Enhver som bor eller har eiendom innen KVBs område og som betaler den fastsatte kontingent er medlem. Interessenter som bor eller har eiendom utenfor området og som betaler kontingent er støttemedlemmer.

§ 5. Kontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist.

§ 6. Årsmøte
§ 6.1. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes en gang i året innen utgangen av april på hensiktsmessig tid og sted, med 4 ukers varsel. Styret kan sammenkalle til ekstraordinært årsmøte så ofte som man finner det nødvendig. Alle saker som vil fremmes eller belyses må skriftlig sendes inn til Styret senest 3 uker før Årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på Årsmøtet og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før Årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. Valgkomiteens innstilling skal oversendes Styret senest 3 uker før årsmøtet.
Styret må ikke stifte gjeld uten at Årsmøtet har gitt fullmakt til dette. Dette gjelder også foreningens undergrupper.
På Årsmøtet kan det besluttes å gi honorar til styremedlemmer som har eller får særlig krevende arbeide i foreningen, dette gjelder for ett år av gangen.

§ 6.2. Alle foreningens medlemmer som har fast bostedsadresse eller er hytteeier i Kjerringvik har møterett til Årsmøtet.

§ 6.3. Alle foreningens medlemmer som har folkeregistrert bostedsadresse innenfor KVBs område fastsatt i §3 og som har fylt 18 år, har stemmerett på Årsmøtet. Unntak behandles av styret. Styret fører oversikt over medlemmer med stemmerett.  Hytteeiere i Kjerringvik velger 2 representanter som har stemmerett på Årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. Stemmegiving skjer ved personlig fremmøte, og ikke ved fullmakt.

§ 6.4. Årsmøtet skal behandle følgende:
1. Årsberetning
2. Regnskap i revidert stand
3. Medlemskontingent, båtplassavgift, leieavgift og kranavgift
4. Budsjett
5. Innkomne forslag
6. Valg
a. Leder velges for 1 år
b. 5 styremedlemmer velges for 2 år
c. Revisor velges for 1 år
d. Valgkomité – 3 personer velges for 2 år
Årsmøtet skal godkjenne egen instruks for valgkomiteen.
Som leder og styremedlem skal velges fastboende som har gyldig medlemsskap i KVB etter § 4 og som har fylt 18 år.
I tillegg utpekes 2 representanter av hytteeierne til styremedlemmer.
Styret konstituerer seg selv og fordeler arbeidsoppgaver internt. Et styremedlem kan ikke sitte i samme funksjon i mer enn tre perioder, seks år.

§ 7. Ekstraordinært Årsmøte
Ekstraordinært Årsmøte skal avholdes når Styret finner det nødvendig eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært Årsmøte, jfr § 6. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 8. KVBs ledelse (Styret)
§ 8.1. KVB ledes av et Styre som er foreningens øverste myndighet mellom Årsmøtene. Styret skal sørge for den alminnelige forvaltningen av foreningen.

§ 8.2. Styret skal:
• Oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter, og iverksette Årsmøtets vedtak og bestemmelser.
• Stå for foreningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser.
• Stå for den alminnelige forvaltningen av foreningens eiendeler og kontroll med foreningens økonomi.
• Se til at foreningens driftsinntekter hensyntar forsvarlig drift og vedlikehold, herunder fastsette pris for gjesteplass, gebyr for uteblitt vakttjeneste og gebyr for strømforbruk.
• Se på driften i et langsiktig perspektiv, og arbeide for at egenkapitalen er tilstrekkelig til å dekke uforutsette hendelser.
• samarbeide med offentlige myndigheter for løsninger som kan dekke fremtidig behov for båtplasser.
• Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
• Søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
• Representere foreningen utad.
• Sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som skal bedrives.
• Lede og føre kontroll med KVBs aktiviteter i henhold til eget Havnereglement for Kjerringvik, herunder fungere som øverste organ i forhold til utøvelsen av Havnereglementet. Styret står for tildeling og disponering av båtplasser.

§ 8.3. Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på Årsmøtet. Styret har imidlertid ikke adgang til, uten samtykke fra Årsmøtet, å treffe beslutninger av større betydning for foreningen, herunder salg av fast eiendom eller avhending av havneanlegg, klubbhus o.l.

§ 8.4. Styret holder møter når Leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet. Møtene skal protokolleres i form av et referat. Det skal fremgå av protokollen om vedtak er enstemmig, eventuelle dissenser skal protokolleres. Alle medlemmer har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av Styret i enkeltsaker dersom hensynet til tredjemann eller personvern tilsier det, eller dersom andre saklige grunner for nektelse foreligger.

§ 8.5. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant Leder eller Nestleder, er til stede. Leder, eller i dennes fravær Nestleder, leder Styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor vedkommende har særinteresser.

§ 9. Endring av vedtekter og havnereglement, eller oppløsning av foreningen
Forandring av dette regelverk eller oppløsning av foreningen kan kun skje på Årsmøtet med 2/3 flertall. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært Årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det velges et Avviklingsstyre som skal sørge for avviklingen. Det ordinære Styret kan velges som Avviklingsstyre, og får stilling som Avviklingsstyre om noe valg foretas. I tilfelle oppløsning av foreningen bestemmer Årsmøtet eventuelle anvendelser av midler. Vedtak om oppløsning er ikke gyldig uten havnedirektørens og Larvik kommunes samtykke.